AUTODOC Shop AUTODOC Partners AUTODOC Club Nové AUTODOC Ads
Obľúbené

Všeobecné Obchodné podmienky stránky AUTODOC ADS

Všeobecné ustanovenia, služby Autodoc

 • AUTODOC AG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlín ("Autodoc") prevádzkuje a poskytuje platformu, AUTODOC ADS (“platforma”) v rámci nasledovných Podmienok používania ("Podmienky používania“), a to na doméne undefined . Platformu môžu používať fyzické i právnické osoby ("používatelia").

  Registráciou alebo používaním platformy potvrdzujete váš súhlas s akceptovaním Podmienok používania. Ak si neprajete byť viazaný/á týmito Podmienkami používania, platformu nesmiete používať.

 • Platforma podporuje publikovanie ponúk a žiadostí ("inzeráty“) a interakciu medzi dodávateľmi a potenciálnymi kupujúcimi prezentovaného tovaru a služieb. Samotný Autodoc nie je ani dodávateľom, ani tvorcom publikovaných inzerátov.

 • Na platforme môžu byť propagované služby a tovary.

 • Používateľ môže, ako propagátor, tvoriť a publikovať inzeráty pozostávajúce z textov a obrázkov, a tiež vidieť inzeráty publikované inými používateľmi ako potenciálny kupujúci.

 • Pokiaľ je takáto možnosť dostupná, platforma tiež umožňuje používateľom komunikovať prostredníctvom priamych správ.

Registrácia, používateľský účet

 • Používanie platformy a celého jej funkčného rozsahu, konkrétne tvorba inzerátov, zobrazenie špecifických kontaktných údajov používateľa, a posielanie priamych správ iným používateľom, si vyžaduje bezplatnú registráciu používateľa.

 • Registrovať sa môžu iba dospelé osoby a právne spôsobilí jedinci (napríklad nie rodiny alebo páry), firemné telesá a súkromné spoločnosti.

  Keď osoba zaregistruje spoločnosť ako používateľa, táto osoba zaručuje, že je autorizovaná zastupovať túto spoločnosť.

 • Používateľ nesmie umožniť používanie jeho účtu treťou osobou. Používateľ sa zaväzuje udržiavať jeho prihlasovacie údaje v tajnosti a chrániť ich pred prístupom z tretích strán.

 • Používateľský účet nie je prenosný ani dediteľný.

 • Používatelia, ktorí už majú účet na stránke https://www.autodoc.de/ alebo https://club.autodoc.de/ sa nemusia registrovať samostatne na stránke inzeraty.autodoc.sk . Prihlasovacie údaje pre https://www.autodoc.de/ alebo https://club.autodoc.de/ je možné automaticky použiť ako prihlasovacie údaje prostredníctvom služby jednotného prihlásenia Single Sign-on na stránke inzeraty.autodoc.sk .

  Používatelia, ktorí sa zaregistrujú na platforme a nemajú účet na stránke https://www.autodoc.de/ alebo https://club.autodoc.de/ budú mať automaticky vytvorený účet na stránke https://www.autodoc.de/ a https://club.autodoc.de/ s rovnakými prihlasovacími údajmi prostredníctvom služby jednotného prihlásenia Single Sign-on.

Používanie platformy

 • Používateľ si vytvorí osobný používateľský účet. Používateľská zmluva medzi Autodoc a používateľom bude uzatvorená po dokončení registrácie ("používateľská zmluva").

  Ak používateľ už má účet na stránke https://www.autodoc.de/, používateľská zmluva vstupuje do platnosti prvým prihlásením sa na platformu prostredníctvom služby jednotného prihlásenia Single Sign-on. Predmetom používateľskej zmluvy je klauzula o platforme od Autodoc.

 • Po registrácii Autodoc zaručuje používateľovi prístup na platformu prostredníctvom používateľského účtu a použitia prihlasovacích údajov. Používateľ je povinný držať svoje prihlasovacie údaje v tajnosti a okamžite informovať Autodoc o akomkoľvek známom neautorizovanom vstupe.

 • Registrácia pod rôznymi používateľskými menami alebo opätovná registrácia po vylúčení z platformy nie je povolená.

 • Používateľ sa zaväzuje, že nevykoná žiadnu činnosť, ktorá by narušila bezpečnosť platformy Autodoc, nebude komunikovať žiadne informácie alebo údaje, ktoré by mohli narušiť softvér platformy, a nebude prenášať vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér.

Pravidlá publikovania inzerátov

 • Po tom, čo sa používateľ úspešne zaregistroval na platforme, môže si bezplatne vytvoriť a publikovať vlastné inzeráty.

 • Údaje z inzerátov sa vždy uložia v elektronickej forme. Pokiaľ je táto možnosť dostupná, používateľ môže počas publikovania overiť a modifikovať obsah a parametre svojich inzerátov (možnosť predbežného zobrazenia).

 • Inzeráty publikované používateľom na platforme sú viditeľné pre všetkých používateľov platformy.

 • Používateľ musí vložiť každý svoj inzerát do správnej kategórie AUTODOC ADS a každý inzerát musí správne popísať, vrátane všetkých relevantných vlastností a prvkov (napríklad stav produktu: nový alebo používaný), v písomnej podobe, a ak je to možné aj s jasne viditeľnými fotografiami.

 • Používateľ je pri tvorbe inzerátu povinný uviesť, či ponuku zverejňuje ako súkromná osoba alebo v mene spoločnosti, prípadne ako samostatne zárobkovo činná osoba.

 • Používatelia, ktorí platformu používajú ako komerční dodávatelia alebo na iné profesionálne účely, sú predmetom špecifických právnych požiadaviek.

  Sú predovšetkým povinní konať v súlade so štatutárnymi nariadeniami poskytovania informácií, a to konkrétne poskytnúť úplné identifikačné údaje dodávateľa podľa platných právnych požiadaviek.

  Autodoc nezaručuje presnosť a úplnosť informácií zosumarizovaných v týchto inzerátoch.

 • Autorské práva publikovaných inzerátov zostávajú vo vlastníctve daného používateľa. Zverejnením inzerátu na platforme však používateľ zaručuje spoločnosti Autodoc právo na opätovné získanie a verejné sprístupnenie inzerátu na svojej webovej stránke.

  Autodoc má právo premiestniť inzeráty v rámci platformy a vykonávať technické zmeny.

Zakázaný obsah a správanie, zodpovednosť za inzeráty

 • Zodpovednosť za všetky informácie, údaje, texty, fotografie, obrázky a iný obsah a materiály v inzeráte („obsah“), ktorý je vytvorený, uložený alebo publikovaný používateľom počas používania platformy nesie výhradne a bez obmedzení osoba, od ktorej tento obsah pochádza.

 • Pri publikovaní inzerátu alebo v rámci súvisiaceho kontextu používateľ nesmie priamo, ani nepriamo:

  • nedodržať právne nariadenia, tieto Podmienky používania, práva tretích strán, konkrétne autorské práva, obchodné značky, a zákon o konkurencii, patenty, obchodné tajomstvá, osobnostné práva (napr. právo prítomnosti vlastnej osoby zobrazenej na fotografiách) alebo narušiť pravidlá bežnej slušnosti;

  • tvoriť, ukladať, a/alebo publikovať obrázky, fotografie, text, údaje, odkazy alebo iný obsah, ktorý je podľa platných právnych nariadení alebo z pohľadu Autodoc ústavne alebo legislatívne napadnuteľný alebo nelegálny, poškodzujúci, zastrašujúci, nevhodný, zneucťujúci alebo pohoršujúci, vulgárny, obscénny, podporujúci nenávisť, rasizmus alebo inak trestuhodný, alebo taký, ktorý môže ublížiť neplnoletým osobám akýmkoľvek spôsobom, konkrétne obsah pornografického charakteru, obsah, ktorý podporuje násilie alebo iným spôsobom negatívne vplýva na mladistvých;

  • tvoriť obsah, ktorý obsahuje nepravdivé informácie alebo informácie, ktoré sú inak zavádzajúce.

  • tvoriť, ukladať a/alebo publikovať obsah, ku ktorému nemajú potrebnú autorizáciu k publikovaniu alebo zdieľaniu,

  • ukladať a/alebo publikovať materiál obsahujúci softvérové vírusy alebo iné informácie, údaje, alebo programy, ktoré sú určené na narušenie, zničenie alebo limitovanie funkčnosti počítača, jeho softvéru alebo hardvéru, alebo telekomunikačných zariadení.

Povinnosti používateľa

 • V súvislosti s kontextom registrácie na platforme je používateľ povinný poskytnúť pravdivé, presné, aktuálne a úplne informácie v súlade s registračným formulárom. Používateľ súhlasí, že v prípade akejkoľvek zmeny údajov túto zmenu okamžite aktualizuje.

  Používateľ berie na vedomie, že ako majiteľ používateľského účtu je plne zodpovedný za všetky činnosti vykonávané na jeho používateľskom účte. Ak používateľ autorizoval inú osobu, napríklad neplnoletú, bez dohody s rodičmi alebo právnymi zástupcami tejto osoby používať jeho používateľský účet, berie týmto na vedomie, že nesie plnú zodpovednosť za činnosť používateľa, kontrolu nad prístupom, používanie platformy používateľom a následky akéhokoľvek priestupku.

 • Používateľ musí zabezpečiť, že v rámci publikovania inzerátov neporuší práva žiadnych tretích strán (napr. autorské práva, narušenie osobnostných práv, porušenie zákona o konkurencii).

 • Používateľ musí Autodoc ihneď informovať o akomkoľvek zneužití používateľského účtu a tiež o akomkoľvek porušení bezpečnostných nariadení. Používateľ je povinný odškodniť Autodoc za akúkoľvek vyplývajúcu škodu.

 • Používateľ potvrdzuje, že sa vzdáva akýchkoľvek činností, ktoré môžu znemožniť alebo negatívne ovplyvniť funkčnú kapacitu platformy (napr. prostredníctvom malwaru alebo iných skriptov). Platí to predovšetkým v rámci používania „robotického“ softvéru, „spider“ softvéru alebo softvéru „offline-čítačky“, ktoré automaticky generujú požiadavky používateľa na internete.

 • Používateľ sa tiež musí vzdať modifikovania, prepisovania, kopírovania alebo rozširovania oblastí webovej stránky, konkrétne obchádzaním opatrení technickej ochrany, napr. proti sťahovaniu.

Mazanie inzerátov

 • Autodoc má právo čiastočne alebo v celku vymazať akýkoľvek používateľom vytvorený inzerát na platforme, alebo zamietnuť publikovanie inzerátu používateľa, ak existuje priamy dôkaz, že inzerát porušuje Podmienky používania alebo štatutárne nariadenia, alebo že používateľ inak úmyselne porušil zmluvné povinnosti. Autodoc má právo upozorniť a/alebo dočasne alebo permanentne vylúčiť používateľa z používania platformy.

 • Autodoc si vyhradzuje právo nepublikovať alebo vymazať inzeráty z platformy, ak existuje priamy dôkaz, že inzerovaný produkt nie je voľne dostupný alebo je inzerovaný nezákonne, alebo existuje dôvod veriť, že inzerát je publikovaný za nevhodným (urážlivým) účelom.

 • Autodoc má právo čiastočne alebo úplne obmedziť, alebo dokonca ukončiť poskytovanie svojich služieb (nariadenie platformy), a tiež zdržať publikovanie inzerátov v prípade, že je tento postup potrebný pre implementovanie technických opatrení.

Zrušenie členstva, zablokovanie používateľského účtu

 • Používateľská zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

 • Používateľ môže zmluvu ukončiť kedykoľvek, bez oznámenia.

 • Autodoc môže zmluvu ukončiť s dvojtýždňovou výpovednou lehotou. Právo na ukončenie zmluvy bez oznámenia z právoplatného dôvodu je nedotknuté.

  Autodoc môže ukončiť zmluvu bez oznámenia, ak:

  - používateľ poskytol nepravdivé alebo neúplné informácie počas procesu registrácie,

  - používateľ opakovane porušuje zmluvné povinnosti a nemá v úmysle upustiť od porušovania povinností napriek upozorneniam od Autodoc.

 • Ak Autodoc ukončil zmluvu, používateľ nemá právo vytvoriť si nový účet, a to ani pod iným menom alebo prezývkou.

 • Každé takéto ukončenie zmluvy musí byť v písomnej podobe. Ukončenie zmluvy odoslané prostredníctvom emailu sa považuje za písomnú podobu ukončenia zmluvy.

 • Autodoc má právo úplne alebo čiastočne zablokovať používateľovi používanie platformy bez predchádzajúceho oznámenia, ak existuje priamy dôvod veriť, že používateľ porušil Podmienky používania, alebo ak je toto zablokovanie vyžadované právne, alebo je potrebné v rámci vyšetrovania možného narušenia právnych predpisov.

 • Po ukončení zmluvy budú z platformy vymazané všetky jeho inzeráty a používateľský účet bude deaktivovaný. Vymazanie údajov nezahŕňa údaje, ktoré je Autodoc právne povinný uchovávať, alebo na ktoré má povolenie uchovávať.

Zodpovednosť spoločnosti Autodoc

 • Žiadosti o odškodnenie od používateľov voči Autodoc budú zamietnuté, ak nie je nižšie uvedené alebo dohodnuté inak.

  Toto zbavenie zodpovednosti sa tiež uplatňuje v prospech právnych zástupcov a poverených agentov Autodoc, ak používateľ vznesie voči nim nárok/požiadavku, ak právni zástupcovia alebo poverení agenti konali úmyselne alebo v rámci hrubého zanedbania.

 • Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti sa neuplatní (a) pokiaľ zodpovednosť nie je obmedzená alebo vylúčená príslušným zákonom, konkrétne v súvislosti s podmienkami nemeckého Zákona o zodpovednosti za produkt,

  (b) v prípadoch úmyselného a hrubého zanedbania, (c) v prípadoch poškodenia zdravia, končatín alebo života spôsobeného jednoduchým zanedbaním, (d) v prípade závažného porušenia dôležitých zmluvných povinností, (e) v prípadoch podvodu, a (f) v prípadoch nedodržania garancie.

 • Autodoc nemá vplyv na dizajn alebo obsah inzerátov používateľov. Autodoc sa dôrazne dištancuje od všetkého obsahu inzerátov zverejnených na platforme.

 • Autodoc nekontroluje legitímnosť, presnosť alebo úplnosť inzerátov.

  Autodoc nezaručuje presnosť alebo úplnosť informácií v inzerátoch a nezaručuje kvalitu, bezpečnosť alebo legitímnosť tovarov alebo služieb inzerovaných používateľmi.

 • Pokiaľ je zodpovednosť spoločnosti Autodoc vylúčená, platí to aj pre spoločnosti spojené s Autodoc, a tiež pre osobnú zodpovednosť zamestnancov, pracovníkov, zástupcov, akcionárov a poverených agentov spoločnosti Autodoc.

Zbavenie zodpovednosti

Používateľ týmto prehlasuje, že odškodní a že nebude spoločnosť Autodoc, spoločnosti spojené so spoločnosťou Autodoc, a tiež jej zamestnancov, pracovníkov, zástupcov, akcionárov a poverených agentov Autodoc a/alebo spoločností spojených s Autodoc považovať za zodpovedné v súvislosti s požiadavkami alebo nárokmi akéhokoľvek druhu od tretích strán kvôli alebo v spojení s obsahom, ktorý používateľ uchováva, publikuje a/alebo prenáša na platformu, alebo ktoré vzniknú vplyvom používania platformy alebo používateľovho narušenia týchto Podmienok používania alebo práv tretích strán. Zahŕňa to aj poplatky pre právnikov a súdne poplatky.

V prípade nároku tretej strany sa používateľ zaväzuje poskytnúť spoločnosti Autodoc na požiadanie okamžité, správne a úplné informácie potrebné na posúdenie nároku a obhajobu voči nemu. Právo na zbavenie zodpovednosti nie je možné uplatniť, ak používateľ nie je zodpovedný za porušenie pravidiel.

Autodoc obchodné značky a autorské práva

Používateľ si je vedomý, že všetky práva Autodoc v rámci označovania, obchodných značiek, patentov, autorských práv, licenčných práv alebo iných práv, prípadne porovnateľných právnych pozícií v súvislosti s používateľom sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Autodoc a používateľ ich nemôže použiť alebo odstrániť referencie voči právu vlastníctva spoločnosti Autodoc bez predchádzajúceho výhradne písomného súhlasu spoločnosti Autodoc.

Používateľ nesmie najmä používať Autodoc obchodné značky, kopírovať, modifikovať, rozobrať, vytvoriť derivatívne práce alebo sa pokúsiť odhaliť zdrojový kód, predať, udeliť licenciu alebo preniesť akékoľvek práva na softvér/zdrojový kód alebo nárokovať si akékoľvek práva na softvér/zdrojový kód. Pre upresnenie, vyššie uvedené neplatí pre vlastný obsah používateľa.

Ochrana údajov

Používanie platformy je dobrovoľné. Používanie platformy inzeraty.autodoc.sk však nie je možné bez poskytnutia osobných údajov alebo v rámci špecifikácie anonymizovaných údajov.

Autodoc pracuje v súlade so všetkými relevantnými nariadeniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie o charaktere a účele požadovaných a zbieraných osobných údajov, spracovaní a používaní, nájdete v Pravidlách ochrany súkromia https://www.autodoc.sk/services/ochrana-sukromia

Zmeny v Podmienkach používania, ukončenie poskytovania služieb

 • Podmienky používania sú súčasťou zmluvného vzťahu medzi používateľom a spoločnosťou Autodoc vo verzii, ktorá bola dostupná v čase registrácie.

  Aktuálna verzia Podmienok používania je na webovej stránke Autodoc dostupná kedykoľvek, na adrese inzeraty.autodoc.sk Autodoc má právo platformu kedykoľvek zmeniť, vrátane zmeny a prispôsobenia Podmienok používania s budúcou platnosťou.

  Autodoc bude písomne informovať používateľa (postačuje emailová formštyri týždne pred implementovaním zmien.

  Ak počas tejto lehoty nebudú vznesené žiadne námietky, alebo ak používateľ vopred odsúhlasí zmeny, buď explicitne alebo aktívnym používaním, doplnené Podmienky používania nadobudnú platnosť.

  Ak používateľ vznesie námietku v určenej lehote v písomnej podobe (postačuje emailová forma), používateľská zmluva bude pokračovať podľa predchádzajúcich Podmienok používania. Právo na ukončenie zmluvy zo strany používateľa a zo strany Autodoc zostáva nezmenené.

 • Autodoc má tiež právo ukončiť svoje služby (prevádzkovanie platformy) v súlade s dvojtýždňovou oznamovacou lehotou.

Riešenie sporov online: Informácie podľa čl. 14 smernice 2013/524/EU o spotrebiteľských právach

Európska komisia ponúka platformu pre riešenie sporov online, dostupnú na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Autodoc nie je pripravený ani vo všeobecnosti povinný zúčastniť sa na procese riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.

Spotrebiteľská arbitráž: Informácie podľa odseku 36 nemeckého Zákona o alternatívnom riešení sporov spotrebiteľských záležitostí

Autodoc sa nezúčastňuje na procesoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou. Napriek tomu sme právne povinní informovať vás o pre vás kompetentnej spotrebiteľskej arbitrážnej rade:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. {Všeobecná zmierovacia rada používateľov registrovaného arbitrážneho združenia}, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, telefónne číslo: 07851 / 795 79 40, fax: 07851 / 795 79 41, email: mail@verbraucher-schlichter.de, webová stránka: www.verbraucher-schlichter.de.

Záverečné ustanovenia

 • Ak sú používatelia podnikatelia (v súlade s odsekom 14 nemeckého Občianskeho zákonníka), uplatní sa zákon Federálnej republiky Nemecko. Uplatnenie dohovoru spojených národov o predaji (CISG) je v tomto prípade vylúčené.

  Pre spotrebiteľov toto platí iba v prípade, že voči tomuto nie sú uplatnené žiadne povinné právne predpisy (ako napríklad nariadenia o ochrane spotrebiteľzákona krajiny, v ktorej má spotrebiteľ svoje trvalé bydlisko.

 • Výhradné miesto jurisdikcie pre všetky spory vyplývajúce z alebo v spojení s touto používateľskou zmluvou je mesto Berlín s tým, že zmluvné strany sú obchodné strany alebo že nemáte všeobecné miesto jurisdikcie v Nemecku alebo v ktorejkoľvek členskej krajine EÚ alebo že ste sa presťahovali do zahraničia po začatí platnosti týchto Podmienok používania alebo že vaše miesto trvalého bydliska je neznáme v čase zapísania právneho úkonu.

 • Ak jedno alebo viacero nariadení Podmienok používania stratí svoju platnosť alebo nebude ďalej uplatniteľné, nebude to mať vplyv na ostatné nariadenia týchto Podmienok používania. Neplatné alebo neuplatniteľné nariadenia musia byť podľa možností nahradené právnymi predpismi.

Pravidlá odstúpenia spotrebiteľa

 • Spotrebitelia majú právo odstúpiť v súlade s nasledovnými nariadeniami, kde spotrebiteľ predstavuje osobu, ktorá uzavrela právnu transakciu na účely, ktoré nie je možné pripísať komerčnej činnosti alebo činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby.

 • Vašu zmluvnú dohodu môžete odvolať bez uvedenia dôvodu v rámci lehoty dvoch týždňov a v písomnej podobe (napr. list, fax, email).

  Lehota začína plynúť po doručení tejto informácie v písomnej podobe, nie však skôr než pri uzatvorení dohody, ani pred tým, než si stihneme splniť naše povinnosti poskytnúť informácie podľa definície v článku 312c nemeckého Občianskeho zákonníka v spojení s odsekom 1 a (2), a nariadenia občianskeho zákonníka ohľadom povinnosti informovania.

  Na tento účel môžete použiť priložený odvolací formulár, no nie je to povinnosť. Odvolací formulár môžete vyplniť elektronicky na našej webovej stránke inzeraty.autodoc.sk a poslať späť (napríklad emailom na adresu info@autodoc.de).

  Ak využijete túto možnosť, okamžite vám pošleme potvrdenie o prijatí vášho odstúpenia (napr. prostredníctvom emailu).

  Odoslanie odstúpenia pred ukončením lehoty postačí pre splnenie lehoty na odstúpenie. Odstúpenie je potrebné poslať na adresu:


  AUTODOC AG


  Josef-Orlopp-Straße 55


  10365 Berlín, Nemecko,


  Telefónne číslo: +493022026998,


  Fax: 030 208 478 250,


  Email: info@autodoc.de


 • Dôsledky odstúpenia

  V prípade účinného odstúpenia musia obe strany odškodniť opačnú stranu za poskytnuté služby a akékoľvek odvodené úžitky/výnosy (napríklad úroky).

  Ak nie je z vašej strany možné doručiť nám všetky alebo niektoré získané úžitky (výnosy), alebo je možné ich doručiť iba v poškodenom stave, vašou povinnosťou je poskytnúť nám kompenzáciu v rovnakej hodnote. Môže to znamenať, že vaše zmluvné platobné povinnosti bude potrebné splniť za celé obdobie až do uplatnenia odstúpenia.

  Záväzky týkajúce sa vrátenia peňazí sa musia splniť do 30 dní. Lehota začne pre vás plynúť odoslaním vášho odstúpenia a pre nás našim prijatím tohto odstúpenia.

  Použijeme rovnaký spôsob platby, ktorý ste využili pri pôvodnej transakcii pre vrátenie peňazí, ak si s vami nedohodneme iný spôsob platby; v žiadnom prípade vám nebudeme účtovať žiadne poplatky vplyvom týchto úkonov vrátenia peňazí.

 • Špeciálne pokyny

  Platnosť vášho práva na odstúpenie vyprší predčasne, ak bola zmluva oboma stranami riadne plnená spolu s vašim súhlasom pred tým, než ste využili vaše právo odstúpiť.

 • Vzorový formulár pre odstúpenie

  Ak si prajete odstúpiť od zmluvy, vyplňte a pošlite späť tento formulár.

  —Koniec pokynov k odstúpeniu—

  V prípade akéhokoľvek sporu alebo nejasnosti prevažuje originálna verzia zmluvy v nemeckom jazyku.